Kirkegårdens vedtægter

Vedtægterne handler om kirkegårdens drift, gravstederne og ordensreglement for kirkegårdene.

Du kan læse om erhvervelse og fornyelse af gravsteder, nedlæggelse og regulering, gravstedernes indhegning og beplantning, gravminder og vedligehold samt særlige bestemmelser for kistegrave og urnegrave.

Læs vedtægterne for Havdrup Kirkegård og for Havdrup Annekskirkegård HER

Tillæg til kirkegårdsvedtægt, læs HER

Få et hurtigt overblik i minifolder med uddrag af vedtægter HER

 

Du kan også se den fulde tekstversion nedenfor:

 

 

VEDTÆGT
for
Kirkegård: Havdrup Provsti: Greve-Solrød
Kommune: Solrød Stift: Roskilde


A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold
§ 1.
Kirkegården ejes af Havdrup kirke og bestyres af Havdrup menighedsråd.
Vedtægten omfatter Havdrup Kirkegård og Havdrup Annekskirkegård.
§ 2.
Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.
Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i
Vedtægt for kirkeværgen.
Stk. 3. Kirkegårdenes daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under
ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for
graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.
Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.
§ 3.
Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som
kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.
Stk. 2. Graveren er ansvarlig for at kirkegårdskortene til enhver tid er ajourførte.
Stk. 3. Kirkegårdsprotokollen føres digitalt i et af Kirkeministeriet godkendt system.
Graveren er ansvarlig herfor, herunder nødvendige sikkerhedskopiering jf. bestemmelserne.
Stk. 4. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegården sammenholdes med
begge eksemplarer af kort og protokoler, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges.
Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

Side 2 af 8


B. Gravsteder
§ 4
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares
så vidt muligt.
Erhvervelse og fornyelse
§ 5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse
af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren.
Stk. 2. Der kan kun være én brugsberettiget pr. gravsted.
§ 6
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger
graveren et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning
herom på gravstedsbrevet.
§ 7
Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person
som:
1) har bopæl i sognet
2) er udensognsboende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning
foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære
pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn
begravet på en kirkegård i sognet.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets
nærmere bestemmelse.
Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig
udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart
ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde, hvor der uden
vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede
partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk.
1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 2 gravpladser. Ønskes større gravsteder
udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.
Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes,
med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for
det.
Stk. 7. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog
aldrig længere end 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for
samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse
i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen. En aftale om, at kirken
overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for et gravsted for mere end én fredningsperiode
skal indgås med udtrykkeligt forbehold for provstiudvalgets godkendelse af aftalen.

Side 3 af 8
§ 8
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om
nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse
eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.
§ 9
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter
erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.
§ 10
Gravstedsretten kan kun overdrages med underskrift fra såvel nuværende gravstedsejer,
samt ny gravstedsejer.
§ 11
Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse
til kirkeværgen/graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkeværgen/graveren ved anbefalet
brev indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke
fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og
hvad der findes derpå til kirkegården.
Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 3 uger efter brugstidens udløb
fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig
fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den
foran omhandlede påmindelse.
Nedlæggelse og regulering
§ 12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger
fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan
ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.
§ 13
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg
i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse
eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
Gravstedernes indhegning
§ 14
Gravstederne hegnes så vidt muligt med levende hegn eller med jerngitterværk.
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets
foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller
lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten.
Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker
skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets
forudgående godkendelse forlanges fjernet.
Side 4 af 8
Gravstedernes beplantning
§ 15
Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes
at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.
Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller
fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er
bekostet.
Stk. 3. Hvis der ønskes stenbelægning på gravstedet skal denne være af samme materiale
som på kirkegårdens gangarealer. Disse perlesten kan købes hos graveren.
Stk. 4. Planter, træer og blomster plantet og sat af gravstedsejeren, vandes ikke af
graveren, selvom man betaler vedligehold. Ønskes vanding af nyplantning, er det
nødvendigt at rette henvendelse til graveren derom. Dette gælder kun for flerårige
vækster. Sommerblomster og buketter vandes ikke af graveren.
Gravminder
§ 16
Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes,
f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.
Stk. 2. Menighedsrådet (kirke- kirkegårdsudvalget) påser, at der ikke anbringes gravminder,
som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården,
eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder
trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige,
af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan
påklages til biskoppen.
Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå
fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Gravminder på fundament skal tappes
til fundament og enkeltdele skal tappes sammen.
Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved
registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne
i lovbekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger
og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten,
så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.
Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe
indtrufne beskadigelser på gravminder.
Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet
til kirkegården, påhviler menighedsrådet.
Gravstedernes vedligeholdelse
§ 17
Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige
vedligeholdelse. Ved sømmelig vedligeholdelse menes der: Fjernelse af ukrudt skal foretages,
så gravstedet har samme standard, som de af graveren vedligeholdte gravsteder.
Planterne på gravstedet må ikke være til gene for hækkene eller for nabogravstederne,
så de f.eks. rager ind over – eller taber blade og nåle på disse. Der skal
være orden på eventuelle pyntegenstande, vaser og haveredskaber. Den pågældende
har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.
Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen i samarbejde med graveren at påse og afgøre, om
gravstederne på kirkegården vedligeholdes i pæn stand og i overensstemmelse med
vedtægtens bestemmelse.

Side 5 af 8
Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse,
skal kirkeværgen skriftligt påtale forsømmelsen og tilbyde, at kirkegården overtager
vedligeholdelsen mod betaling af den gældende takst.
Stk. 4. Hvis forsømmelsen herefter ikke ophører, eller vedligeholdelsen ikke overlades
til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkeværgen ved
anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser
vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger. Der vil dog højest udsendes max.
2 anbefalede breve i hele brugsperioden.
Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse,
eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan kirke- kirkegårdsudvalget
lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men
gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den
periode, for hvilken brugsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren
af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden
fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.
§ 18
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på
gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.
§ 19
Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i afsnit D.
Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod
indbetaling til stifternes fælles betalingscenter (Gias Center) en gang for alle af et beløb,
som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum
svarende til fredningstiden for gravstedet.
Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale
med menighedsrådet.
Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre
ved kirken eller kirkegården ansatte personer at modtage pengebeløb eller anden
form for betaling for gravsteders vedligeholdelse eller anlægsarbejder for gravstedsejere
på kirkegården.
Særlige bestemmelser for kistegrave
§ 20
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år.
Fredningstiden for børnegrave er 30 år.
§ 21
En gravplads for en voksen skal være 2,30 x 1,20 m. Graven skal være så dyb, at der
bliver mindst 1 m jord over kistelåget.
Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke
nedsættes i en allerede benyttet grav, såfremt kravet om 1 m jord over barnekistens
låg kan opfyldes.
§ 22
Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt
materiale, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum
svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og
stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

Side 6 af 8
§ 23
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen
og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.
Særlige bestemmelser for urnegrave
§ 24
Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave 10 år.
§ 25
Et urnegravsted skal være min. 0,5 m2. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst
0,5 m jord over urnen.
Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er
nedsat kister heri.
Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden,
også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.
§ 26
Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale kan kun jordfæstes
med tilladelse fra menighedsrådet.
Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet
af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde
kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af
taksten i forhold hertil.
§ 27
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet.
Øvrige bestemmelser
§ 28
Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser,
skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse
af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige
skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.
§ 29
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage/
alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag.

Side 8 af 8

 

TILLÆG


§ 31
Gravsteder med plade i plæne i afd. G og H skal være enkle. derfor gælder følgende
specielle regler i disse to områder:
Stk.2. Navneplade skal være en matslebet Vonga-sten med fast mål på 40 x 50 cm.
Skriften på stenen skal være hvidmalede bogstaver i Forsberg skrift. Der må ikke anvendes
andre skrifttyper.
Stk.3. Der kan lægges blomster, mospuder/grankranse på stenen. Lys i engangsbeholdere
er tilladt.
Stk.4. Der kan nedsættes 1 - 2 granitvaser, som kan vendes og sænkes ned i græsset
når de ikke er i brug.
Stk 5. Grønne kræmmerhusvaser, urtepotter eller anden form for pynt er ikke tilladt
Stk.6. Der må ikke plantes nogen form for planter på gravstedet. Af hensyn til græsset
må der ikke laves granpyntning.
Stk.7. Der er obligatorisk vedligeholdelse, som betales for hele fredningsperioden ved
gravstedets erhvervelse. Vedligeholdelsen foretages altid af kirkegårdens personale.
Personalet fjerner de ting, der ikke må stå på gravstedet.
Stk. 8. Fællesgrav afd. F. Der må lægges en buket. Alt andet fjernes af personalet.
Stk. 9. Urnegrave i staudebede afd. A. Gravstenen skal vælges blandt de allerede
placerede sten i bedet. Bedene er tilplantet fra kirkegårdens side.
Stk. 10. Det er ikke tilladt, at sætte pynt eller at plante nogen form for planter. Dog
er det tilladt, at lægge en buket og at sætte et lys i engangsbeholder. Af hensyn til
stauderne må der ikke laves granpyntning.
Stk. 11. Der er obligatorisk vedligeholdelse som betales for hele fredningsperioden
ved gravstedets erhvervelse. Vedligeholdelsen foretages altid af kirkegårdens personale.
Personalet fjerner de ting, der ikke må stå på gravstedet.
§ 32
Ved forhåndsreservation af alle typer af gravsteder betales vedligeholdesafgift efter
gældende takster. Det er ikke muligt selv at varetage pasningen af forhåndsreserverede
gravsteder
§ 33
Annekskirkegården
Annekskirkegården bevares i sin helhed omkranset af træer og lavt klippet hæk med
højt græs, som slåes én gang årligt. Der må ikke laves ændringer i det traditionelle
anlæg. Kirkegården skal fremtræde med naturpræg med vild flora. Der klippes dog en
sti i græsset formet som et kors mellem kirsebærtræerne.
Stk. 2. Det tilstræbes at fordele salget af gravpladser i spredt orden, efter graverens
vurdering. Det er ikke et ønske at få gravsteder på lige række. Gravstederne erhverves
med løbetid som på Gl. Havdrup kirkegård.
Stk. 3. Der må sættes en gravsten i upoleret natursten, der er enkel i sin udformning.
Stk. 4. Det er ikke tilladt at sætte nogen form for pynt. Dog er det tilladt at lægge en
buket.
Stk.5. Der må ikke plantes nogen form for planter på gravstedet. Det er dog tilladt at
sætte løgplanter. Af hensyn til græsset må der ikke laves granpyntning.
Stk.6. Der er obligatorisk vedligeholdelse, som betales for hele fredningsperioden ved
gravstedets erhvervelse. Vedligeholdelsen foretages altid af kirkegårdens personale.
Personalet fjerner de ting, der ikke må stå på gravstedet.


Endvidere 1 tillæg fra Greve-Solrød Provstiudvalg af 9.marts 2011, senest revideret 10. januar 2013.